Produkter til lastvogne og busser

stage_image1_lg

Company

Juridiske oplysninger

Continental AG’s websteder – juridiske oplysninger*

(*Oversættelse. Den tyske version er den eneste juridisk bindende version af dette dokument.)


Brug af websteder, produktansvar

Oplysningerne på disse websteder er ikke bindende og stilles udelukkende til rådighed i informationsøjemed. De er alene af orienterende art og udgør ikke tilbud som defineret i de relevante juridiske bestemmelser. Nærmere oplysninger og kontraktvilkår kan fås hos den relevante autoriserede forhandler. Der kan ikke på grundlag af oplysningerne på webstedet opstå et kontraktligt forhold angående de præsenterede produkter.

Continental AG kan til enhver tid uden forudgående varsel foretage ændringer i eller opdateringer af produkter eller ydelser, som er beskrevet i disse oplysninger. Medmindre andet udtrykkeligt er anført andetsteds, indeholder Continental AG’s websteder ingen garantier eller oplysninger, hverken udtrykkeligt eller underforstået, om egenskaber af nogen art, som er ansvarspådragende for Continental AG, herunder vedrørende gyldigheden, nøjagtigheden, fuldstændigheden og kvaliteten af de pågældende oplysninger.

Continental AG påtager sig ikke noget ansvar i forbindelse med sine websteder. Continental AG fraskriver sig herved ansvaret for direkte eller indirekte tab/skade af enhver art, krav om erstatning og/eller følgeskade af enhver art og uanset det juridiske grundlag som følge af, at du er gået ind på eller har brugt webstederne, herunder især infektion af dit computermiljø med virus.

Eksistensen og opfyldelsen af forpligtelser samt Continental AG’s ansvar for Continental produkter og ydelser reguleres udelukkende af de pågældende indgåede kontraktlige aftaler sammen med den gældende version af Continental AG’s standardbetingelser, som finder anvendelse i det enkelte tilfælde.

Registrering og behandling af oplysninger

Continental AG opbevarer kun personoplysninger vedrørende brugere af selskabets websteder, såfremt der er givet samtykke hertil. De eneste oplysninger, der opbevares, vedrører datoen og tidspunktet for besøget, de besøgte steder, navnet på den pågældende internetudbyder samt det websted, hvorfra brugeren har fået adgang til Continental’s websteder. Continental AG anvender disse oplysninger til måling af aktiviteten på webstedet, udarbejdelse af statistik samt forbedring af de ydelser og oplysninger, der stilles til rådighed via webstedet. Personoplysninger vedrørende brugere, som har givet deres tilladelse til brug heraf, anvendes i henhold til de relevante regler i databeskyttelseslovgivningen udelukkende til behandling af forespørgsler eller til det formål, hvortil tilladelsen er givet. Continental AG vil aldrig stille sådanne oplysninger til rådighed for andre virksomheder til disses eget brug. Continental AG vil ikke stille oplysninger (person- eller andre oplysninger) til rådighed for en virksomhed til dennes eget brug.

Cookies

Når du besøger vores hjemmeside kan der gemmes informationer på din computer i form af cookies. Cookies bruges kun til det formål at optimere hjemmesidens design. Du kan vælge ikke at acceptere disse cookies i din browsermenu under indstillinger. Bemærk venligst, at ved denne fravælgelse af cookies kan visse funktioner på siden ikke vises.

Ret til oplysninger

Ved henvendelse har du ret til uden beregning at få oplyst de personoplysninger, som opbevares om dig. Du har endvidere ret til at få oplysninger berigtiget, blokeret eller slettet. Hvis du har spørgsmål i den anledning, bedes du kontakte Continental’s webstedskoordinator, Monika Andraes, e-mail monika.andrae@conti.de . Hvis du fra vores websteder går ind på websteder eller filer og anmodes om at give oplysninger om dig selv, skal du være opmærksom på, at disse oplysninger sendes via internettet i ubeskyttet form, således at uautoriserede tredjeparter vil kunne få adgang til og manipulere oplysningerne.

Links til andre websteder

Links til websteder, som drives af tredjeparter, stilles til rådighed som ekstra service. Disse websteder er helt uafhængige og uden for Continental AG’s kontrol. Continental AG er ikke ansvarlig for indholdet af nogen af disse tredjeparts websteder, som du kan få adgang til via Continental AG’s websteder, og Continental AG accepterer ikke ansvar af nogen art for indholdet, overholdelsen af databeskyttelsesregler eller brugen af disse websteder.

Leveringsmuligheder globalt

Dette websted kan indeholde oplysninger om Continental produkter, som endnu ikke kan fås i dit land. Afgivelsen af disse oplysninger på webstedet er ikke et udtryk for, at Continental AG har til hensigt at bekendtgøre, at produktet vil kunne fås over hele verden. Kontakt din Continental forhandler eller repræsentant for at få nærmere oplysninger om de fremtidige planer for produkter, som du endnu ikke kan få.

Varemærker og ophavsret

De varemærker og logoer (“Varemærkerne”), der ses på dette websted, tilhører Continental AG eller dets datterselskaber. Ingen af oplysningerne på disse websteder skal fortolkes som en meddelelse af licens eller tilladelse til at anvende varemærker. Hertil kræves Continental AG’s udtrykkelige skriftlige samtykke. Uretmæssig brug af disse varemærker er strengt forbudt. Continental AG vil gøre sine immaterielle rettigheder gældende over hele verden i henhold til gældende lov i hvert enkelt tilfælde.

Copyright © 2007 Continental AG. Alle rettigheder forbeholdes. Tekst, billeder, grafik, animationer, videoer, musik, lyde og andet materiale af enhver art på disse websteder er underlagt Continental AG’s og dets datterselskabers ophavsret og andre immaterielle rettigheder. Continental AG ejer ophavsretten til udvælgelse, koordinering og tilrettelæggelse af materialet på dette websted. Dette materiale må ikke kopieres til kommerciel brug eller distribution, ligesom det heller ikke må ændres eller videregives til andre websteder.

Related Topics